Honorowanie tytułu Laureata konkursu Fizyczne Ścieżki

Zdobycie tytułu Laureata konkursu Fizyczne Ścieżki to nie tylko ogromna satysfakcja, ale również wymierne korzyści. Jedną z nich jest honorowanie tytułu Laureata Konkursu przez Partnerskie Uczelnie, tj.: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Świętokrzyską i Politechnikę Warszawską. Zostanie Laureatem Fizycznych Ścieżek może znacząco pomóc Wam w dostaniu się na wymarzone studia lub zagwarantować, przy spełnieniu wymogów formalnych związanych z rekrutacją, wstęp na wybrane kierunki. Wszystko zależy od uczelni, na której chcielibyście podjąć naukę (informacji na ten temat najlepiej szukać bezpośrednio na stronach Partnerskich uniwersytetów lub politechnik).

Najważniejsze zasady dotyczące honorowania tytułu Laureata są wspólne dla wszystkich Uczelni Partnerskich:

 • Laureatami konkursu Fizyczne Ścieżki są zdobywcy miejsc I-III (indywidualnie lub w zespole).
 • Uczelnie honorują tytuł laureata Konkursu tylko u uczniów, którzy w chwili jego uzyskania uczęszczali do szkoły średniej.
 • Prawo do honorowania tytułu Laureata uczeń nabywa w roku otrzymania świadectwa maturalnego, tj. najpierw trzeba zdać maturę, a dopiero potem złożyć dokumenty na studia (innymi słowy bez matury Was nie przyjmą 🙂 ).
 • Konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego osiągnięcia w Konkursie (zaświadczenia wydanego przez Organizatora Konkursu).
 • Nabyte uprawnienia nie zwalniają z procesu rekrutacyjnego na danej uczelni.

Powyższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny, więcej szczegółów znajdziecie odwiedzając strony wybranych uczelni.

Uniwersytet w Białymstoku

Laureaci Fizycznych Ścieżek, którzy chcieliby rozpocząć studia na kierunku fizyka, podczas postępowania rekrutacyjnego na studia uzyskują maksymalną liczbę punktów.

W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym.

Uniwersytet Jagielloński

Zgodnie z porozumieniem między UJ a Organizatorami Konkursu kandydaci mogą otrzymać miejsca na kierunkach:

 • astronomia (6 miejsc),
 • biofizyka (6 miejsc),
 • fizyka (6 miejsc),
 • fizyka dla firm (6 miejsc),
 • informatyka stosowana (6 miejsc).

Uprawnienia do otrzymania wstępu na jeden z wybranych kierunków otrzymują Laureaci, którzy są w klasie maturalnej. Uczniowie, którzy zdobyli tytuł w latach wcześniejszych i zadeklarowali chęć studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim zachowują swoje uprawnienia.

Uniwersytet Warszawski

Laureaci konkursu Fizyczne Ścieżki otrzymują maksymalny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym na następujące kierunki:

 • nanoinżynieria,
 • nauczanie fizyki,
 • astronomia,
 • biofizyka,
 • europejskie studia optyki okularowej i optometrii,
 • fizyka.

Uprawnienia można zdobyć przez cały czas nauki w szkole średniej i ważne są przez cztery lata, ale wykorzystać można je dopiero po zdaniu matury, kandydując na studia.

Politechnika Świętokrzyska

Laureaci Konkursu mogą zwrócić się, w formie pisemnej, do wydziałowej komisji rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na wybrany kierunek studiów w PŚk bez postępowania rekrutacyjnego.

Przywilej ten tyczy się wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Świętokrzyskiej z zastrzeżeniem architektury, w przypadku której konieczne jest zdanie egzaminu z rysunku. Uprawnienia otrzymują uczniowie wszystkich klas szkół średnich, ale można je wykorzystać dopiero w roku zdawania matury.

Politechnika Warszawska

Laureaci Fizycznych Ścieżek mogą uzyskać w procedurze kwalifikacyjnej maksymalną liczbę punktów z fizyki, bez względu na ocenę maturalną z tego przedmiotu.

Honorowany tytuł można uzyskać wcześniej, ale wykorzystać go można jedynie w roku zdawania egzaminu maturalnego.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za poprawność powyższych danych. Zestawienie ma jedynie charakter informacyjny i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych do Organizatorów Konkursu w sprawie procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Partnerskie Uczelnie.

Więcej szczegółów znajdziecie odwiedzając witryny internetowe wybranych uczelni.