Regulamin

 1. Konkurs fizyczny „Fizyczne Ścieżki” jest konkursem przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym o profilu zawodowym.
 2. Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Koordynatorem wszystkich prac związanych z konkursem jest Komitet Organizacyjny Konkursu.
 3. Konkurs rozpoczyna się w maju i jest rozstrzygany w marcu lub kwietniu następnego roku.
 4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  1. praca naukowa,
  2. pokaz zjawiska fizycznego,
  3. esej.
 5. Każde zgłoszenie powinno zawierać wypełnione komputerowo, podpisane i zeskanowane Deklaracje Uczestnika wszystkich autorów oraz wersję elektroniczną pracy konkursowej.
 6. Jeśli praca konkursowa ma opiekuna naukowego, zgłoszenie do konkursu powinno dodatkowo zawierać wypełnioną komputerowo, podpisaną i zeskanowaną Deklarację Opiekuna Naukowego. Brak Deklaracji Opiekuna Naukowego jest równoznaczny z samodzielnym zgłoszeniem się do Konkursu.
 7. Uczestnicy zgłaszający prace, których tematyka była już wielokrotnie prezentowana w konkursie, muszą liczyć się z tym, że ich prace zostaną uznane za mało oryginalne. Przykłady prac zgłaszanych na poprzednie edycje konkursu można znaleźć na stronie internetowej konkursu w zakładkach „Porady” i „Wyniki”.
 8. Zgłoszenia należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl w terminie nie przekraczającym daty podanej na stronie konkursu – decyduje data dostarczenia na skrzynkę e-mail.
 9. Główny plik pracy musi być w formacie PDF o maksymalnej wielkości 8 MB. Powinien on zawierać treść pracy, zdjęcia lub rysunki i schematy niezbędne do zrozumienia zagadnienia oraz bibliografię.
 10. Wszystkie nadesłane materiały elektroniczne muszą być możliwe do uruchomienia na komputerze biurowym z systemem operacyjnym Windows XP SP 2 z zainstalowanym pakietem Office 2003 i podstawowymi kodekami wideo. Pliki tekstowe powinny mieć format PDF, zdjęcia i rysunki – JPG, GIF, a pliki filmowe – MP4.
 11. Źródła wszystkich informacji wykorzystanych w pracy powinny być wymienione w bibliografii. Dotyczy to również ilustracji. Prosimy unikać podawania długich odnośników do konkretnych miejsc w Internecie. Zamiast tego powinny być umieszczone ogólniejsze odnośniki i wskazówki umożliwiające recenzentom odnalezienie źródeł cytowanych danych.
 12. Plagiaty będą eliminowane na każdym etapie konkursu. Prace zawierające cytaty/zapożyczenia bez podanego źródła mogą być odrzucone na każdym etapie. Cytaty i ich źródło należy wyraźnie zaznaczyć w tekście.
 13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zażądania usunięcia usterek formalnych pracy, takich jak brak Deklaracji Uczestnika lub innych uniemożliwiających merytoryczną ocenę pracy. Nieusunięcie takich usterek skutkuje odrzuceniem pracy.
 14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii pracy (jeśli uznają, że mogłoby to być korzystniejsze dla Uczestnika).
 15. Konkurs składa się z 4 etapów:
  1. kwalifikacja formalna,
  2. kwalifikacja merytoryczna,
  3. recenzja naukowa,
  4. finał.
 16. Każda praca, która pomyślnie przejdzie kwalifikacje formalną i merytoryczną, oceniana jest przez przynajmniej dwóch recenzentów z Komisji Konkursu.
 17. Rozstrzygnięcie konkursu następuje pod koniec specjalnego seminarium finałowego organizowanego w marcu lub kwietniu, podczas którego finaliści prezentują Jury i publiczności swoje prace oraz odpowiadają na pytania związane z ich tematyką. Po wysłuchaniu prezentacji Jury wyłania zwycięzców konkursu.
 18. Seminarium finałowe odbywa się w ramach Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 19. Finaliści powinni zgłosić swoje oczekiwania dotyczące sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia pokazu lub przedstawienia prezentacji w Karcie Konkursowej. Zgłoszenie należy wysłać do organizatorów nie później niż w 7 dni od otrzymania zawiadomienia o udziale w finale.
 20. Finaliści, którzy podczas seminarium finałowego chcieliby korzystać z prezentacji multimedialnej powinni przesłać do organizatorów plik z prezentacją w formacie obsługiwanym przez program Microsoft PowerPoint nie później niż 7 dni przed planowaną datą finału.
 21. Podczas seminarium finałowego Uczestnik musi zaprezentować swoją pracę w czasie 10 minut (pokaz) lub 15 minut (praca naukowa). Czas przeznaczony na odczytanie eseju będzie dostosowany do długości eseju, lecz nie dłuższy niż 15 minut. Po prezentacji następuje pięciominutowa dyskusja. Wskazane jest przysłanie wraz z pracą scenariusza swego ewentualnego wystąpienia.
 22. Uczestnicy finału mają szanse publicznego przedstawienia swoich prac w Centrum Nauki Kopernik.
  1. Finaliści startujący w kategoriach „Pokaz zjawiska fizycznego” i „Praca naukowa” powinni przygotować plakat w formacie A1 przekrojowo przedstawiający założenia i wyniki danej pracy. Prace naukowe prezentujące urządzenia mogą na tym zyskać, np. poprzez pokazanie zdjęć niewielkich albo niedostępnych detali aparatury, czy przejawów jej działania niemożliwych do prezentacji ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających.
  2. Finaliści w kategorii „Esej” będą mieć możliwość udziału w organizowanej dla publiczności kawiarence naukowej. Z tego względu są proszeni o przygotowanie 5 wybranych przez siebie cytatów swojej pracy, tezy, argumentów oraz wniosków ściśle podsumowujących niesiony przez nią przekaz. Materiały te należy przesłać do organizatora drogą mailową najpóźniej tydzień przed finałem konkursu.
 23. W czasie dwudniowego pobytu w Warszawie podczas seminarium finałowego za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników odpowiadają ich Opiekunowie.
 24. Wszyscy Laureaci Konkursu (czyli osoby zajmujące I, II i III miejsca w dowolnej kategorii) otrzymają indeks na wydział fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku lub Uniwersytetu Warszawskiego (w przypadku tego ostatniego indeks otrzymują tylko te osoby, które zdają maturę w roku rozstrzygnięcia konkursu).

Praca naukowa

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „Praca naukowa” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Kwalifikacja do finału konkursu przeprowadzana jest na podstawie przesłanej pracy naukowej z fizyki napisanej w języku polskim. Praca może mieć charakter doświadczalny lub teoretyczny. Praca musi być osiągnięciem oryginalnym, a nie opracowaniem znanego problemu.
  1. Praca o charakterze doświadczalnym powinna zawierać opis zjawiska fizycznego, opis układu eksperymentalnego wraz z opisem warunków, w jakich uzyskano wyniki, opis użytych próbek/obiektów doświadczenia oraz zamieszczone własne wyniki pomiarów z oceną niepewności pomiarowych, ich interpretacją z wnioskami.
  2. Praca o charakterze teoretycznym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, wyprowadzenia wzorów matematycznych lub opis użytych algorytmów numerycznych, wyniki obliczeń/symulacji wraz z prezentacją w formie graficznej (wykresy, mapy wyników) oraz wnioski z nich wynikające.
 3. Komisja konkursowa ocenia pracę biorąc pod uwagę:
  1. temat pracy,
  2. zastosowane metody badawcze,
  3. dojrzałość argumentacji,
  4. sposób prezentacji wyników.
 4. Na podstawie wystawionej oceny Komisja kwalifikuje prace do przedstawienia ich w seminarium finałowym konkursu.
 5. Podczas seminarium finałowego obowiązkowe jest osobiste przedstawienie pracy przez co najmniej jednego autora.

Pokaz zjawiska fizycznego

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „Pokaz zjawiska fizycznego” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Przedmiotem konkursu jest:
  1. przeprowadzenie wykładu obejmującego pokaz doświadczenia fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem, lub
  2. przedstawienie przyrządu lub ich zestawu skonstruowanego własnoręcznie, które umożliwiają zademonstrowanie jakiegoś zjawiska fizycznego.
 3. Zgłoszona do konkursu praca opisująca pokaz doświadczenia fizycznego powinna zawierać:
  1. opis pokazu oraz wyjaśnienie przedstawianego zjawiska zawarte w przesłanym głównym pliku pracy w formacie PDF. NIE będą przyjmowane prace zawierające TYLKO nagranie filmowe pokazu,
  2. opis wymagań technicznych i organizacyjnych, które muszą być spełnione, aby pokaz mógł być przeprowadzony bezpiecznie w warunkach sali wykładowej oraz wtedy, gdy publiczność znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania pokazu. Zgłaszający powinni wymienić środki techniczne i organizacyjne, które należy podjąć dla uniknięcia zagrożeń związanych z otwartym ogniem, wysokim napięciem, materiałami żrącymi, szybko poruszającymi się przedmiotami, i innymi czynnikami, od których zależy bezpieczeństwo osób i mienia.
  3. ilustrację pokazu w postaci:
   1. zdjęć fotograficznych w postaci cyfrowej, lub
   2. filmu o maks. długości 10 minut z zarejestrowanym pokazem, lub
   3. prezentacji komputerowej, lub
   4. schematycznej animacji zjawiska.
 4. Praca o charakterze konstrukcyjnym powinna zawierać opis zbudowanego przyrządu, zasadę jego działania i istotę zastosowanych rozwiązań technicznych z wyraźnym wskazaniem, do badania jakich zjawisk jest ona przeznaczona oraz jakie są jej zalety i ograniczenia. Jeśli efektem działania prezentowanego przyrządu są wyniki liczbowe, należy podać ich dokładność – jeśli nie, należy przedyskutować, jakie pomiary ulepsza lub umożliwia. W sytuacji, gdy zostaną wykorzystane gotowe podzespoły, uwydatnione powinny zostać własne pomysły i rozwiązania.
 5. Komisja konkursowa ocenia pokaz lub przedstawioną konstrukcję biorąc pod uwagę:
  1. oryginalność i wkład pracy własnej,
  2. walory dydaktyczne,
  3. poprawność i dojrzałość sposobu wyjaśnienia pokazywanych zjawisk.
 6. Na podstawie wystawionej oceny Komisja kwalifikuje prace do przedstawienia ich w seminarium finałowym konkursu.
 7. Podczas seminarium finałowego obowiązkowe jest osobiste przedstawienie pokazu bądź konstrukcji przez co najmniej jednego autora.

Esej

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „Esej” mogą być pojedynczy uczniowie.
 2. Przedmiotem konkursu jest napisany w języku polskim esej, który ukazuje związki fizyki z cywilizacją, w tym z innymi gałęziami nauki, filozofią, kulturą, sztuką lub historią.
 3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać nie więcej niż 9000 znaków (co odpowiada ok. 5 stronom A4). Praca może zawierać ilustracje.
 4. Komisja konkursowa, oceniając pracę (kierując się definicją eseju ze Słownika języka polskiego PWN: „krótka rozprawa ujmująca określony temat w sposób subiektywny, zespalająca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej”) będzie brać pod uwagę:
  1. wybór tematyki,
  2. oryginalność pracy,
  3. kulturę języka,
  4. dojrzałość tez stawianych w pracy,
  5. subiektywne i krytyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie,
  6. poprawność przedstawionych treści fizycznych,
  7. poziom wiedzy ogólnej.
 5. Podczas seminarium finałowego obowiązkowe jest osobiste odczytanie eseju przez autora w takiej formie, w jakiej został on przesłany do konkursu.