Regulamin

 1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  1. praca naukowa,
  2. pokaz zjawiska fizycznego,
  3. esej.
 2. Konkurs rozpoczyna się w maju i jest rozstrzygany w marcu lub kwietniu następnego roku.
 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wersję elektroniczną pracy konkursowej oraz wypełnione drukowanymi literami i zeskanowane deklaracje uczestnictwa wszystkich autorów.
 4. Zgłoszenia należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie konkursu – decyduje data dostarczenia na skrzynkę e-mail.
 5. Główny plik pracy musi być formatu PDF i maksymalnej wielkości 8 MB. Plik musi być przygotowany do publikacji na stronie internetowej konkursu oraz w publikacji pokonkursowej. Powinien on zawierać treść pracy, zdjęcia lub rysunki i schematy niezbędne do zrozumienia zagadnienia oraz bibliografię.
 6. Wszystkie nadesłane materiały elektroniczne muszą być możliwe do uruchomienia na komputerze biurowym z systemem operacyjnym Windows XP SP 2 z zainstalowanym pakietem Office 2003 i podstawowymi kodekami wideo. Pliki tekstowe powinny mieć format PDF, zdjęcia i rysunki – JPG, GIF, a pliki filmowe – MP4.
 7. Źródła wszystkich informacji wykorzystanych w pracy powinny być wymienione w bibliografii. Dotyczy to również ilustracji. Prosimy unikać podawania długich odnośników do konkretnych miejsc w internecie. Zamiast tego powinny być umieszczone ogólniejsze odnośniki i wskazówki umożliwiające recenzentom odnalezienie źródeł cytowanych danych.
 8. Plagiaty będą eliminowane na każdym etapie Konkursu. Prace zawierające stwierdzone cytaty/zapożyczenia bez podanego źródła mogą być odrzucone na każdym etapie. Cytaty i ich źródło należy wyraźnie zaznaczyć w tekście.
 9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zażądania usunięcia usterek formalnych pracy, takich jak brak deklaracji uczestnictwa lub innych uniemożliwiających merytoryczną ocenę pracy. Nieusunięcie takich usterek skutkuje odrzuceniem pracy.
 10. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmiany kategorii pracy (jeśli uznają, że mogłoby to być korzystniejsze dla uczestnika).
 11. Konkurs składa się z 4 etapów:
  1. kwalifikacja formalna,
  2. kwalifikacja merytoryczna,
  3. recenzja naukowa,
  4. finał.
 12. Każda praca, która pomyślnie przejdzie kwalifikacje formalną i merytoryczną, oceniana jest przez przynajmniej dwóch recenzentów.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu następuje pod koniec specjalnej sesji finałowej organizowanej w marcu lub kwietniu, podczas której zaproszeni uczestnicy prezentują Komisji swoje prace oraz odpowiadają na pytania związane z ich tematyką. Po wysłuchaniu prezentacji Komisja wyłania zwycięzców konkursu.
 14. Uczestnicy sesji finałowej powinni zgłosić swoje oczekiwania w stosunku do organizatorów nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem sesji finałowej.
 15. Podczas sesji finałowej uczestnik musi zaprezentować swoją pracę w czasie 10 minut (eseje i pokazy) lub 15 minut (prace naukowe). Po prezentacji następuje pięciominutowa dyskusja z komisją jurorów. Z tego względu wskazaną rzeczą jest przysłanie wraz z pracą scenariusza swego ewentualnego wystąpienia.
 16. Uczestnicy finału startujący w kategoriach „pokaz” i „praca naukowa” mają szanse wykonać swoje pokazy w Centrum Nauki Kopernik. Z tego powodu autorzy finałowych prac naukowych proszeni są o przygotowanie plakatów w formacie A0 przedstawiających założenia i wyniki ich pracy.
 17. Wszyscy Laureaci Konkursu (czyli osoby zajmujące I, II i III miejsca w dowolnej kategorii), którzy w roku rozstrzygnięcia konkursu zdadzą egzamin maturalny, otrzymają indeks na wydział fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego lub Uniwersytetu w Białymstoku.

Praca naukowa

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „praca naukowa” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły 2-3 osobowe ze szkół ponadpodstawowych.
 2. Przedmiotem konkursu jest praca naukowa z fizyki napisana w języku polskim. Praca może mieć charakter doświadczalny, teoretyczny, obliczeniowy lub konstrukcyjny. Praca musi być osiągnięciem oryginalnym, a nie opracowaniem jakiegoś znanego problemu.
  1. Praca o charakterze doświadczalnym powinna zawierać opis zjawiska fizycznego, własne wyniki pomiarów i ich interpretację oraz wnioski. Ważna jest również ocena niepewności pomiarowych.
  2. Praca o charakterze teoretycznym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, wyprowadzenia wzorów matematycznych oraz wnioski z nich wynikające.
  3. Praca o charakterze obliczeniowym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, opis użytych algorytmów numerycznych, wyniki konkretnych obliczeń oraz ich interpretację i wnioski.
  4. Praca o charakterze konstrukcyjnym powinna zawierać opis aparatury, zasadę jej działania i istotę zastosowanych rozwiązań technicznych z wyraźnym wskazaniem, do badania jakich zjawisk jest ona przeznaczona oraz jakie są jej zalety i ograniczenia. Jeśli prezentowana aparatura produkuje wyniki liczbowe, należy podać ich dokładność – jeśli nie, należy przedyskutować, jakie pomiary ulepsza lub wręcz umożliwia. W sytuacji, gdy zostaną wykorzystane gotowe podzespoły, uwydatnione powinny zostać własne pomysły i rozwiązania.
 3. Komisja konkursowa ocenia pracę biorąc pod uwagę:
  1. temat pracy,
  2. zastosowane metody badawcze,
  3. dojrzałość argumentacji,
  4. sposób prezentacji wyników.

Pokaz zjawiska fizycznego

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „pokaz zjawiska fizycznego” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły 2-3 osobowe ze szkół ponadpodstawowych.
 2. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie wykładu obejmującego:
  1. pokaz doświadczenia fizycznego,
  2. wyjaśnienie obserwowanego zjawiska fizycznego.
 3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać:
  1. opis przygotowanego pokazu zawierający również wyjaśnienie zjawiska w głównym pliku pracy. NIE przyjmowane będą prace zawierające TYLKO nagranie filmowe pokazu,
  2. wymagania BHP dla prezentowanego pokazu (dotyczące np. wysokiego napięcia, niskich lub wysokich temperatur, obecności substancji żrących, wybuchowych lub łatwopalnych) ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych elementów pokazu mogących narazić na szwank zdrowie i życie uczestników i obserwatorów,
  3. scenariusz pokazu z rozkładem czasowym (całkowity czas prezentacji to 10 minut),
  4. ilustrację pokazu w postaci:
   1. zdjęć fotograficznych w postaci cyfrowej, lub
   2. filmu o maks. długości 10 minut z zarejestrowanym pokazem, lub
   3. prezentacji komputerowej, lub
   4. schematycznej animacji zjawiska.
 4. Komisja konkursowa ocenia pokaz biorąc pod uwagę:
  1. oryginalność pokazu i wkład pracy własnej,
  2. walory dydaktyczne,
  3. poprawność i dojrzałość sposobu wyjaśnienie pokazywanych zjawisk.
 5. Uczestnicy muszą osobiście zademonstrować pokaz wedle swojego scenariusza podczas seminarium finałowego.

Esej

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „esej” mogą być pojedynczy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.
 2. Przedmiotem konkursu jest napisany w języku polskim esej, który ukazuje związki fizyki z cywilizacją, w tym z innymi gałęziami nauki, filozofią, kulturą, sztuką lub historią.
 3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać nie więcej niż 15000 znaków (co odpowiada ok. 8 stronom A4). Praca może zawierać ilustracje.
 4. Komisja konkursowa, oceniając pracę (kierując się definicją eseju ze Słownika języka polskiego PWN: „krótka rozprawa ujmująca określony temat w sposób subiektywny, zespalająca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej”) będzie brać pod uwagę:
  1. wybór tematyki,
  2. oryginalność pracy,
  3. kulturę języka,
  4. dojrzałość tez stawianych w pracy,
  5. subiektywne i krytyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie,
  6. poprawność przedstawionych treści fizycznych,
  7. poziom wiedzy ogólnej.