Regulamin

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie „Fizyczne Ścieżki” (zwanym dalej „Konkursem”) jest jednoznaczne z deklaracją, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ten regulamin akceptuje.
 2. Konkurs „Fizyczne Ścieżki” to konkurs fizyczny, przeznaczony dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym o profilu zawodowym. Przy weryfikacji tego wymogu bierze się pod uwagę status posiadany przez uczestnika w momencie nadesłania pracy konkursowej.
 3. Organizatorami Konkursu są Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Koordynatorem wszystkich prac związanych z Konkursem jest Komitet Organizacyjny Konkursu („Organizatorzy”).
 4. Informacje o terminach rozpoczęcia i rozstrzygnięcia Konkursu umieszczane są na stronie internetowej www.fizycznesciezki.pl. Inne ważne informacje dotyczące Konkursu podawane są uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczane na wspomnianej wyżej stronie internetowej.
 5. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e mail: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl w terminie nieprzekraczającym daty podanej na stronie Konkursu – decyduje data dostarczenia na skrzynkę e-mail.
 6. Każde zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać elektroniczną wersję pracy konkursowej (szczegóły w rozdziałach: „Praca naukowa”, „Pokaz zjawiska fizycznego”, „Esej”) oraz skany wypełnionych komputerowo, a następnie wydrukowanych i podpisanych Deklaracji Uczestnika wszystkich autorów. Dokument „Deklaracja Uczestnika” należy wygenerować za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.fizycznesciezki.pl.
 7. Jeśli praca konkursowa ma opiekuna naukowego, zgłoszenie do Konkursu powinno dodatkowo zawierać skan wypełnionej komputerowo, a następnie wydrukowanej i podpisanej Deklaracji Opiekuna Naukowego. Dokument „Deklaracja Opiekuna Naukowego” należy wygenerować za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.fizycznesciezki.pl. Brak Deklaracji Opiekuna Naukowego jest równoznaczny z samodzielnym zgłoszeniem się do Konkursu.
 8. Główny plik pracy musi być w formacie PDF o maksymalnej wielkości 10 MB. Powinien on zawierać treść pracy, zdjęcia lub rysunki i schematy niezbędne do zrozumienia zagadnienia oraz bibliografię.
 9. W głównym pliku pracy powinien znaleźć się tytuł pracy, natomiast nie powinno być elementów bezpośrednio identyfikujących Autora/ów (takich jak nazwiska, klasa, szkoła itp.). Wszystkie te informacje powinny być zawarte tylko w Deklaracji Uczestnika.
 10. Wszystkie inne przesyłane w zgłoszeniu pliki tekstowe powinny mieć format PDF, zdjęcia i rysunki – JPG, GIF lub PNG, a pliki filmowe – MP4. W przypadku trudności z odczytaniem plików Organizatorzy mogą zażądać przesłania poprawionych plików.
 11. Źródła wszystkich informacji wykorzystanych w pracy powinny być wymienione w bibliografii. Dotyczy to również ilustracji. Prosimy unikać podawania długich odnośników do konkretnych miejsc w Internecie. Zamiast tego powinny być umieszczone ogólniejsze odnośniki i wskazówki umożliwiające recenzentom odnalezienie źródeł cytowanych danych.
 12. Prace zawierające cytaty lub zapożyczenia bez podanego źródła mogą być potraktowane jako plagiat i zostać odrzucone na każdym etapie Konkursu. Cytaty należy wyraźnie zaznaczyć w tekście, a ich źródła wymienić w bibliografii.
 13. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zażądania usunięcia usterek formalnych pracy, takich jak brak Deklaracji Uczestnika, nieczytelny format pliku lub innych uniemożliwiających merytoryczną ocenę pracy. Nieusunięcie takich usterek w określonym przez Organizatorów czasie skutkuje odrzuceniem pracy.
 14. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  • praca naukowa,
  • pokaz zjawiska fizycznego,
  • esej.

  Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wskazania kategorii, w jakiej zgłasza swoją pracę. Miejsce na podanie tej informacji znajduje się w Deklaracji Uczestnika.

 15. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii pracy jeśli uznają, że mogłoby to być korzystniejsze dla Uczestnika.
 16. Oceny prac konkursowych dokonuje Jury. Ocena przeprowadzana jest w 4 etapach:
  • kwalifikacja formalna,
  • kwalifikacja merytoryczna,
  • recenzja naukowa,
  • finał.
 17. Każda praca, która pomyślnie przejdzie kwalifikacje formalną i merytoryczną, oceniana jest przez przynajmniej dwóch recenzentów.
 18. Uwaga! Uczestnicy zgłaszający prace, których tematyka była już wielokrotnie prezentowana w Konkursie, muszą liczyć się z tym, że ich prace zostaną uznane za mało oryginalne, co może mieć negatywny wpływ na uzyskaną ocenę. Tematy prac zgłaszanych na poprzednie edycje Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Konkursu w zakładce „Wyniki”.
 19. Do Finału przechodzą jedynie autorzy zgłoszeń zakwalifikowanych przez zespół recenzentów.
 20. Życzeniem Organizatorów jest, aby Finał Konkursu odbywał się przy bezpośrednim kontakcie Jury z Uczestnikami, we wskazanej przez Organizatorów lokalizacji. Jeśli jednak z pewnych przyczyn bezpośredni kontakt nie będzie możliwy lub wskazany (np. z powodu sytuacji epidemicznej w Kraju), Finał przeprowadzony zostanie za pośrednictwem Internetu. W związku z powyższym fragment regulaminu dotyczący przebiegu Finału podzielono na dwie części, zatytułowane: „Finał Tradycyjny” i „Finał Zdalny”. Część „Finał Tradycyjny” (punkty 22 – 28) obowiązuje uczestników biorących udział w Finale organizowanym przy bezpośrednim kontakcie z Jury, a część „Finał Zdalny” (punkty 29 – 32) – uczestników biorących udział w finale prowadzonym za pośrednictwem Internetu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu prowadzenia finału nawet podczas trwania danej edycji Konkursu.
 21. Nagrody
  1. Regulaminowymi nagrodami są I, II i III miejsce, wyróżnienie w finale oraz wyróżnienie poza finałem.
  2. Organizatorzy zastrzegają dla Jury prawo nieprzyznawania miejsca, jak również przyznania miejsc równorzędnych.
  3. Laureatami Konkursu są zdobywcy miejsc I-III.
  4. Jury może przyznać również inne nagrody specjalne. Przewodniczący Jury powiadamia o tym w czasie ogłaszania wyników Konkursu.
  5. Laureaci Konkursu otrzymają możliwość bezwarunkowego przyjęcia na studia na wydział fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego lub Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy czym w przypadku tego ostatniego wspomnianą możliwość otrzymują tylko ci laureaci, którzy zdają maturę w roku rozstrzygnięcia Konkursu.

FINAŁ TRADYCYJNY

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu z finałem tradycyjnym następuje pod koniec Seminarium finałowego organizowanego w podanej przez Organizatorów lokalizacji, podczas którego finaliści prezentują Jury i publiczności swoje prace oraz odpowiadają na pytania związane z ich tematyką.
  Uwaga! W przypadku zgłoszeń zespołowych do wystąpienia na Seminarium finałowym powinni przystąpić wszyscy członkowie zespołu. Niespełnienie tego wymogu może stanowić podstawę do obniżenia ostatecznej oceny zespołu bądź do wykluczenia z Konkursu.
 2. Finaliści powinni zgłosić swoje oczekiwania dotyczące sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wystąpienia finałowego w Karcie Konkursowej. Wypełnioną Kartę Konkursową należy wysłać do Organizatorów nie później niż w 7 dni od otrzymania zawiadomienia o udziale w finale.
 3. Finaliści, którzy podczas Seminarium finałowego chcieliby korzystać z prezentacji multimedialnej powinni przesłać do Organizatorów plik z prezentacją nie później niż 7 dni przed planowaną datą finału.
 4. Podczas Seminarium finałowego Uczestnik musi zaprezentować swoją pracę w czasie 10 minut (pokaz) lub 15 minut (praca naukowa). Czas przeznaczony na odczytanie eseju będzie dostosowany do długości eseju, lecz nie dłuższy niż 15 minut. Wskazane jest przysłanie wraz z pracą scenariusza swego ewentualnego wystąpienia.
 5. Po prezentacji następuje dyskusja z Jury, podczas której Jury zadaje uczestnikom pytania związane z tematyką poruszaną w zgłoszonej pracy.
 6. Jury Konkursu przyznaje nagrody na podstawie oceny: prac nadesłanych przy zgłoszeniu, prezentacji prac na Seminarium oraz odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmów finałowych.
 7. Uwaga! W czasie pobytu w Warszawie i Świerku celem uczestniczenia w Seminarium finałowym za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników odpowiadają ich Opiekunowie.

FINAŁ ZDALNY

 1. Finał prowadzony za pośrednictwem Internetu odbywa się w dwóch zasadniczych częściach, w terminach wyznaczonych przez Organizatorów. Szczegółowy opis każdej części Finału Zdalnego opisano w punktach 30 (część I) i 31 (część II).
 2. Część I
  1. Osoby lub zespoły osób, które przeszły do Finału prowadzonego za pośrednictwem Internetu, zobowiązane są stworzyć nagranie wideo prezentacji swojej pracy, zwanej dalej Prezentacją Finałową, a nagranie wysłać na adres fizycznesciezki@ncbj.gov.pl w terminie wyznaczonym przez Organizatorów.
  2. Długość przesłanego nagrania Prezentacji Finałowej nie może przekraczać 20 minut (dotyczy każdej kategorii).
  3. Nagranie Prezentacji Finałowej musi przedstawiać autora prezentującego zgłoszoną pracę. W przypadku zgłoszeń zespołowych pracę musi prezentować co najmniej jeden z autorów.
  4. Obowiązujący format nagrania Prezentacji Finałowej to MP4. W przypadku trudności z odtworzeniem nagrania Organizatorzy mogą zażądać przesłania poprawionych plików. Niespełnienie tego wymogu w wyznaczonym przez Organizatorów terminie może skutkować wykluczeniem z Konkursu.
  5. Na podstawie dostarczonych nagrań Prezentacji Finałowych Jury ocenia prace oraz sposób ich zaprezentowania.
 3. Część II
  1. W drugiej części Finału Zdalnego Jury prowadzi wideorozmowy z finalistami, zadając im pytania związane z tematyką poruszaną w zgłoszonej pracy.
   Uwaga! W przypadku zgłoszeń zespołowych do finałowych rozmów z Jury powinni przystąpić wszyscy członkowie zespołu. Niespełnienie tego wymogu może stanowić podstawę do obniżenia ostatecznej oceny zespołu bądź do wykluczenia z Konkursu.
  2. Organizatorzy wymagają, aby przez cały czas trwania wideorozmów opisanych w podpunkcie 1 sprzęt uczestników służący do kontaktu audio-wizualnego z Jury pozostawał w trybie przekazywania dźwięku i obrazu. Niespełnienie tego wymogu może skutkować wykluczeniem z Konkursu.
  3. W miarę możliwości aparatura wykorzystywana w pracach w kategoriach Pracy naukowej i Pokazu zjawiska fizycznego powinna być uruchomiona i obecna w pomieszczeniu, w którym odbywa się wideorozmowa. Członkowie Jury mają prawo prosić o zademonstrowanie działania tej aparatury.
  4. Finaliści biorący udział w rozmowach z Jury opisanych w podpunkcie 1 po usłyszeniu każdego pytania dostają jedną minutę na przemyślenie odpowiedzi. Po tym czasie finaliści zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi.
  5. Po rozmowach z finalistami Jury ocenia jakość udzielonych odpowiedzi.
 4. Jury Konkursu przyznaje nagrody na podstawie oceny: prac nadesłanych przy zgłoszeniu, prezentacji finałowych oraz odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmów finałowych.

Praca naukowa

 1. Uczestnikami Konkursu w kategorii „Praca naukowa” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Kwalifikacja do finału Konkursu przeprowadzana jest na podstawie przesłanej pracy naukowej z fizyki napisanej w języku polskim. Praca może mieć charakter doświadczalny lub teoretyczny. Praca musi być osiągnięciem oryginalnym, a nie opracowaniem znanego problemu.
  1. Praca o charakterze doświadczalnym powinna zawierać opis zjawiska fizycznego, opis układu eksperymentalnego wraz z opisem warunków, w jakich uzyskano wyniki, opis użytych próbek/obiektów doświadczenia oraz zamieszczone własne wyniki pomiarów z oceną niepewności pomiarowych, ich interpretacją z wnioskami.
  2. Praca o charakterze teoretycznym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, wyprowadzenia wzorów matematycznych lub opis użytych algorytmów numerycznych, wyniki obliczeń/symulacji wraz z prezentacją w formie graficznej (wykresy, mapy wyników) oraz wnioski z nich wynikające.
 3. Komisja konkursowa ocenia pracę biorąc pod uwagę:
  1. temat pracy,
  2. zastosowane metody badawcze,
  3. samodzielność i dojrzałość argumentacji,
  4.sposób prezentacji wyników.
 4. Na podstawie wystawionej oceny Komisja kwalifikuje prace do przedstawienia ich w Seminarium finałowym Konkursu.

Pokaz zjawiska fizycznego

 1. Uczestnikami Konkursu w kategorii „Pokaz zjawiska fizycznego” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Przedmiotem Konkursu jest jedno z poniższych:
  1. przeprowadzenie wykładu obejmującego pokaz doświadczenia fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem, lub
  2. przedstawienie przyrządu lub ich zestawu skonstruowanego własnoręcznie, które umożliwiają zademonstrowanie lub pomiar/badanie/obserwację jakiegoś zjawiska fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem.
 3. Zgłoszona do Konkursu praca opisująca pokaz doświadczenia fizycznego powinna zawierać:
  1. opis pokazu oraz wyjaśnienie przedstawianego zjawiska zawarte w przesłanym głównym pliku pracy w formacie PDF. NIE będą przyjmowane prace zawierające TYLKO nagranie filmowe pokazu,
  2. opis wymagań technicznych i organizacyjnych, które muszą być spełnione, aby pokaz mógł być przeprowadzony bezpiecznie w warunkach sali wykładowej oraz wtedy, gdy publiczność znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania pokazu. Zgłaszający powinni wymienić środki techniczne i organizacyjne, które należy podjąć dla uniknięcia zagrożeń związanych z otwartym ogniem, wysokim napięciem, materiałami żrącymi, szybko poruszającymi się przedmiotami, i innymi czynnikami, od których zależy bezpieczeństwo osób i mienia;
  3. ilustrację pokazu w postaci:
   1. zdjęć fotograficznych w formie cyfrowej, lub
   2. filmu o maks. długości 10 minut z zarejestrowanym pokazem, lub
   3. prezentacji komputerowej, lub
   4. schematycznej animacji zjawiska.
  4. Podpunkt 2 musi być spełniony również w przypadku finału zdalnego.
 4. Praca o charakterze konstrukcyjnym powinna zawierać opis zbudowanego przyrządu, zasadę jego działania i istotę zastosowanych rozwiązań technicznych z wyraźnym wskazaniem, do badania jakich zjawisk jest ona przeznaczona oraz jakie są jej zalety i ograniczenia. Jeśli efektem działania prezentowanego przyrządu są wyniki liczbowe, należy podać ich dokładność – jeśli nie, należy przedyskutować, jakie pomiary ulepsza lub umożliwia. W sytuacji, gdy zostaną wykorzystane gotowe podzespoły, uwydatnione powinny zostać własne pomysły i rozwiązania.
 5. Komisja konkursowa ocenia pokaz lub przedstawioną konstrukcję biorąc pod uwagę:
  1. oryginalność i wkład pracy własnej,
  2. walory dydaktyczne,
  3. poprawność i dojrzałość sposobu wyjaśnienia pokazywanych zjawisk.

  Także w przypadku pracy konstrukcyjnej oczekiwane jest wyjaśnienie charakteru fizycznego badanych bądź demonstrowanych zjawisk.

 6. Na podstawie wystawionej oceny Komisja kwalifikuje prace do przedstawienia ich w Seminarium finałowym Konkursu.

Esej

 1. Uczestnikami Konkursu w kategorii „Esej” mogą być pojedynczy uczniowie.
 2. Przedmiotem Konkursu w kategorii „Esej” jest napisany w języku polskim esej, który ukazuje związki fizyki z cywilizacją, w tym z innymi gałęziami nauki, filozofią, kulturą, sztuką lub historią.
 3. Praca zgłoszona do Konkursu w kategorii „Esej” powinna zawierać nie więcej niż 2000 słów. Praca może zawierać ilustracje.
 4. Komisja konkursowa, oceniając pracę (kierując się definicją eseju ze Słownika języka polskiego PWN: „krótka rozprawa ujmująca określony temat w sposób subiektywny, zespalająca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej”) będzie brać pod uwagę:
  1. wybór tematyki,
  2. oryginalność pracy,
  3. kulturę języka,
  4. dojrzałość tez stawianych w pracy,
  5. subiektywne i krytyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie,
  6. poprawność przedstawionych treści fizycznych,
  7. poziom wiedzy ogólnej i zrozumienia zagadnień fizycznych poruszanych w pracy.
 5. Podczas Seminarium finałowego obowiązkowe jest osobiste odczytanie eseju przez autora w takiej formie, w jakiej został on przesłany do Konkursu.