Regulamin

 1. Konkurs fizyczny „Fizyczne Ścieżki” jest konkursem przeznaczonym dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym o profilu zawodowym.
 2. Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Koordynatorem wszystkich prac związanych z konkursem jest Komitet Organizacyjny Konkursu („Organizatorzy”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w maju i jest rozstrzygany w marcu lub kwietniu następnego roku.
 4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  1. praca naukowa,
  2. pokaz zjawiska fizycznego,
  3. esej.
 5. Każde zgłoszenie powinno zawierać czytelnie wypełnione, podpisane i zeskanowane Deklaracje Uczestnika wszystkich autorów oraz wersję elektroniczną pracy konkursowej.
 6. Jeśli praca konkursowa ma opiekuna naukowego, zgłoszenie do konkursu powinno dodatkowo zawierać wypełnioną komputerowo, podpisaną i zeskanowaną Deklarację Opiekuna Naukowego. Brak Deklaracji Opiekuna Naukowego jest równoznaczny z samodzielnym zgłoszeniem się do Konkursu.
 7. Uczestnicy zgłaszający prace, których tematyka była już wielokrotnie prezentowana w konkursie, muszą liczyć się z tym, że ich prace zostaną uznane za mało oryginalne. Przykłady prac zgłaszanych na poprzednie edycje konkursu można znaleźć na stronie internetowej konkursu w zakładkach „Porady” i „Wyniki”.
 8. Zgłoszenia należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl w terminie nie przekraczającym daty podanej na stronie konkursu – decyduje data dostarczenia na skrzynkę e-mail.
 9. Główny plik pracy musi być w formacie PDF o maksymalnej wielkości 10 MB. Powinien on zawierać treść pracy, zdjęcia lub rysunki i schematy niezbędne do zrozumienia zagadnienia oraz bibliografię.
 10. Wszystkie inne przesyłane w zgłoszeniu pliki tekstowe powinny mieć format PDF, zdjęcia i rysunki – JPG, GIF lub PNG, a pliki filmowe – MP4. W przypadku trudności z odczytaniem plików Organizatorzy mogą zażądać przesłania poprawionych plików. Niespełnienie wymogu w określonym przez Organizatorów terminie może skutkować odrzuceniem pracy.
 11. Źródła wszystkich informacji wykorzystanych w pracy powinny być wymienione w bibliografii. Dotyczy to również ilustracji. Prosimy unikać podawania długich odnośników do konkretnych miejsc w Internecie. Zamiast tego powinny być umieszczone ogólniejsze odnośniki i wskazówki umożliwiające recenzentom odnalezienie źródeł cytowanych danych.
 12. Plagiaty będą eliminowane na każdym etapie konkursu. Prace zawierające cytaty/zapożyczenia bez podanego źródła mogą być odrzucone na każdym etapie. Cytaty i ich źródło należy wyraźnie zaznaczyć w tekście.
 13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zażądania usunięcia usterek formalnych pracy, takich jak brak Deklaracji Uczestnika lub innych uniemożliwiających merytoryczną ocenę pracy. Nieusunięcie takich usterek skutkuje odrzuceniem pracy.
 14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii pracy (jeśli uznają, że mogłoby to być korzystniejsze dla Uczestnika).
 15. Konkurs składa się z 4 etapów:
  1. kwalifikacja formalna,
  2. kwalifikacja merytoryczna,
  3. recenzja naukowa,
  4. finał.
 16. Każda praca, która pomyślnie przejdzie kwalifikacje formalną i merytoryczną, oceniana jest przez przynajmniej dwóch recenzentów z Komitetu Organizacyjnego Konkursu.
 17. Rozstrzygnięcie konkursu następuje pod koniec Seminarium finałowego organizowanego w marcu lub kwietniu w podanej przez Organizatora lokalizacji, podczas którego finaliści prezentują Jury i publiczności swoje prace oraz odpowiadają na pytania związane z ich tematyką. Po wysłuchaniu prezentacji Jury wyłania zwycięzców konkursu.
 18. Finaliści powinni zgłosić swoje oczekiwania dotyczące sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wystąpienia finałowego w Karcie Konkursowej. Wypełnioną Kartę Konkursową należy wysłać do Organizatorów nie później niż w 7 dni od otrzymania zawiadomienia o udziale w finale.
 19. Finaliści, którzy podczas Seminarium finałowego chcieliby korzystać z prezentacji multimedialnej powinni przesłać do Organizatorów plik z prezentacją nie później niż 7 dni przed planowaną datą finału.
 20. Podczas Seminarium finałowego Uczestnik musi zaprezentować swoją pracę w czasie 10 minut (pokaz) lub 15 minut (praca naukowa). Czas przeznaczony na odczytanie eseju będzie dostosowany do długości eseju, lecz nie dłuższy niż 15 minut. Po prezentacji następuje pięciominutowa dyskusja. Wskazane jest przysłanie wraz z pracą scenariusza swego ewentualnego wystąpienia.
 21. W czasie pobytu w Warszawie i Świerku celem uczestniczenia w Seminarium finałowym za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników odpowiadają ich Opiekunowie.
 22. Wszyscy Laureaci Konkursu (czyli osoby zajmujące I, II i III miejsca w dowolnej kategorii) otrzymają indeks na wydział fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku lub Uniwersytetu Warszawskiego (w przypadku tego ostatniego indeks otrzymują tylko te osoby, które zdają maturę w roku rozstrzygnięcia konkursu).
 23. W pewnych przypadkach dla wybranych finalistów może zostać przyznana dodatkowa nagroda w postaci praktyk w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk lub jednej z instytucji partnerskich. W ramach praktyk instytucja przyjmująca finalistę pokrywa wydatek związany z zakwaterowaniem i wydatki lokalne oraz finansuje część lub całość przejazdu środkami komunikacji publicznej do i z miejsca odbycia praktyk. Szczegółowe warunki praktyk są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Udział w praktykach jest dobrowolny.

Praca naukowa

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „Praca naukowa” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Kwalifikacja do finału konkursu przeprowadzana jest na podstawie przesłanej pracy naukowej z fizyki napisanej w języku polskim. Praca może mieć charakter doświadczalny lub teoretyczny. Praca musi być osiągnięciem oryginalnym, a nie opracowaniem znanego problemu.
  1. Praca o charakterze doświadczalnym powinna zawierać opis zjawiska fizycznego, opis układu eksperymentalnego wraz z opisem warunków, w jakich uzyskano wyniki, opis użytych próbek/obiektów doświadczenia oraz zamieszczone własne wyniki pomiarów z oceną niepewności pomiarowych, ich interpretacją z wnioskami.
  2. Praca o charakterze teoretycznym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, wyprowadzenia wzorów matematycznych lub opis użytych algorytmów numerycznych, wyniki obliczeń/symulacji wraz z prezentacją w formie graficznej (wykresy, mapy wyników) oraz wnioski z nich wynikające.
 3. Komisja konkursowa ocenia pracę biorąc pod uwagę:
  1. temat pracy,
  2. zastosowane metody badawcze,
  3. samodzielność i dojrzałość argumentacji,
  4. sposób prezentacji wyników.
 4. Na podstawie wystawionej oceny Komisja kwalifikuje prace do przedstawienia ich w Seminarium finałowym konkursu.
 5. Podczas Seminarium finałowego obowiązkowe jest osobiste przedstawienie pracy przez co najmniej jednego autora.

Pokaz zjawiska fizycznego

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „Pokaz zjawiska fizycznego” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Przedmiotem konkursu jest:
  1. przeprowadzenie wykładu obejmującego pokaz doświadczenia fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem, lub
  2. przedstawienie przyrządu lub ich zestawu skonstruowanego własnoręcznie, które umożliwiają zademonstrowanie lub pomiar/badanie/obserwację jakiegoś zjawiska fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem.
 3. Zgłoszona do konkursu praca opisująca pokaz doświadczenia fizycznego powinna zawierać:
  1. opis pokazu oraz wyjaśnienie przedstawianego zjawiska zawarte w przesłanym głównym pliku pracy w formacie PDF. NIE będą przyjmowane prace zawierające TYLKO nagranie filmowe pokazu,
  2. opis wymagań technicznych i organizacyjnych, które muszą być spełnione, aby pokaz mógł być przeprowadzony bezpiecznie w warunkach sali wykładowej oraz wtedy, gdy publiczność znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania pokazu. Zgłaszający powinni wymienić środki techniczne i organizacyjne, które należy podjąć dla uniknięcia zagrożeń związanych z otwartym ogniem, wysokim napięciem, materiałami żrącymi, szybko poruszającymi się przedmiotami, i innymi czynnikami, od których zależy bezpieczeństwo osób i mienia;
  3. ilustrację pokazu w postaci:
   1. zdjęć fotograficznych w postaci cyfrowej, lub
   2. filmu o maks. długości 10 minut z zarejestrowanym pokazem, lub
   3. prezentacji komputerowej, lub
   4. schematycznej animacji zjawiska.
 4. Praca o charakterze konstrukcyjnym powinna zawierać opis zbudowanego przyrządu, zasadę jego działania i istotę zastosowanych rozwiązań technicznych z wyraźnym wskazaniem, do badania jakich zjawisk jest ona przeznaczona oraz jakie są jej zalety i ograniczenia. Jeśli efektem działania prezentowanego przyrządu są wyniki liczbowe, należy podać ich dokładność – jeśli nie, należy przedyskutować, jakie pomiary ulepsza lub umożliwia. W sytuacji, gdy zostaną wykorzystane gotowe podzespoły, uwydatnione powinny zostać własne pomysły i rozwiązania.
 5. Komisja konkursowa ocenia pokaz lub przedstawioną konstrukcję biorąc pod uwagę:
  1. oryginalność i wkład pracy własnej,
  2. walory dydaktyczne,
  3. poprawność i dojrzałość sposobu wyjaśnienia pokazywanych zjawisk.
 6. Na podstawie wystawionej oceny Komisja kwalifikuje prace do przedstawienia ich w Seminarium finałowym konkursu.
 7. Podczas Seminarium finałowego obowiązkowe jest osobiste przedstawienie pokazu bądź konstrukcji przez co najmniej jednego autora.

Esej

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „Esej” mogą być pojedynczy uczniowie.
 2. Przedmiotem konkursu jest napisany w języku polskim esej, który ukazuje związki fizyki z cywilizacją, w tym z innymi gałęziami nauki, filozofią, kulturą, sztuką lub historią.
 3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać nie więcej niż 9000 znaków (co odpowiada ok. 5 stronom A4). Praca może zawierać ilustracje.
 4. Komisja konkursowa, oceniając pracę (kierując się definicją eseju ze Słownika języka polskiego PWN: „krótka rozprawa ujmująca określony temat w sposób subiektywny, zespalająca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej”) będzie brać pod uwagę:
  1. wybór tematyki,
  2. oryginalność pracy,
  3. kulturę języka,
  4. dojrzałość tez stawianych w pracy,
  5. subiektywne i krytyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie,
  6. poprawność przedstawionych treści fizycznych,
  7. poziom wiedzy ogólnej.
 5. Podczas Seminarium finałowego obowiązkowe jest osobiste odczytanie eseju przez autora w takiej formie, w jakiej został on przesłany do konkursu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ncbj.gov.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników i Opiekunów Naukowych będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych i marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu i opiekunom naukowym, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od Uczestników i Opiekunów Naukowych następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres korespondencyjny,
  5. typ szkoły,
  6. klasa.
 7. Uczestnikom konkursu i Opiekunom Naukowym przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu lub Opiekun Naukowy zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu i Opiekunów Naukowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane Uczestników konkursu i Opiekunów Naukowych nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem współorganizatora, tj. Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
 11. Dane Uczestników konkursu i Opiekunów Naukowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.