Regulamin

 1. Organizatorami Konkursu Fizycznego „Fizyczne Ścieżki” są Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Koordynatorem wszystkich prac związanych z Konkursem jest Komitet Organizacyjny Konkursu.
 2. Konkurs rozpoczyna się w maju i jest rozstrzygany w marcu lub kwietniu następnego roku.
 3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  1. praca naukowa,
  2. pokaz zjawiska fizycznego,
  3. esej.
 4. Każde zgłoszenie powinno zawierać wersję elektroniczną pracy konkursowej oraz wypełnione drukowanymi literami i zeskanowane deklaracje uczestnictwa wszystkich autorów.
 5. Uczestnicy zgłaszający prace, których tematyka była już wielokrotnie prezentowana w konkursie, muszą liczyć się z tym, że ich prace zostaną uznane za mało oryginalną. Przykłady prac zgłaszanych na poprzednie edycje konkursu można znaleźć na stronie internetowej konkursu w zakładkach „Porady” i „Wyniki”.
 6. Zgłoszenia należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie konkursu – decyduje data dostarczenia na skrzynkę e-mail.
 7. Główny plik pracy musi być formatu PDF i maksymalnej wielkości 8 MB. Plik musi być przygotowany do publikacji na stronie internetowej konkursu oraz w publikacji pokonkursowej. Powinien on zawierać treść pracy, zdjęcia lub rysunki i schematy niezbędne do zrozumienia zagadnienia oraz bibliografię.
 8. Wszystkie nadesłane materiały elektroniczne muszą być możliwe do uruchomienia na komputerze biurowym z systemem operacyjnym Windows XP SP 2 z zainstalowanym pakietem Office 2003 i podstawowymi kodekami wideo. Pliki tekstowe powinny mieć format PDF, zdjęcia i rysunki – JPG, GIF, a pliki filmowe – MP4.
 9. Źródła wszystkich informacji wykorzystanych w pracy powinny być wymienione w bibliografii. Dotyczy to również ilustracji. Prosimy unikać podawania długich odnośników do konkretnych miejsc w Internecie. Zamiast tego powinny być umieszczone ogólniejsze odnośniki i wskazówki umożliwiające recenzentom odnalezienie źródeł cytowanych danych.
 10. Plagiaty będą eliminowane na każdym etapie Konkursu. Prace zawierające cytaty/zapożyczenia bez podanego źródła mogą być odrzucone na każdym etapie. Cytaty i ich źródło należy wyraźnie zaznaczyć w tekście.
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zażądania usunięcia usterek formalnych pracy, takich jak brak deklaracji uczestnictwa lub innych uniemożliwiających merytoryczną ocenę pracy. Nieusunięcie takich usterek skutkuje odrzuceniem pracy.
 12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii pracy (jeśli uznają, że mogłoby to być korzystniejsze dla uczestnika).
 13. Konkurs składa się z 4 etapów:
  1. kwalifikacja formalna,
  2. kwalifikacja merytoryczna,
  3. recenzja naukowa,
  4. finał.
 14. Każda praca, która pomyślnie przejdzie kwalifikacje formalną i merytoryczną, oceniana jest przez przynajmniej dwóch recenzentów.
 15. Rozstrzygnięcie konkursu następuje pod koniec specjalnego seminarium finałowego organizowanego w marcu lub kwietniu, podczas którego finaliści prezentują Komisji swoje prace oraz odpowiadają na pytania związane z ich tematyką. Po wysłuchaniu prezentacji Komisja wyłania zwycięzców konkursu.
 16. Seminarium finałowe odbywa się w ramach Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 17. Uczestnicy seminarium finałowego powinni zgłosić swoje oczekiwania dotyczące sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia pokazu lub przedstawienia prezentacji. Zgłoszenie należy wysłać do organizatorów nie później niż w 10 dni od otrzymania zawiadomienia o udziale w finale.
 18. Podczas seminarium finałowego uczestnik musi zaprezentować swoją pracę w czasie 10 minut (pokaz) lub 15 minut (praca naukowa). Czas przeznaczony na odczytanie eseju będzie dostosowany do długości eseju, lecz nie dłuższy niż 15 minut. Po prezentacji następuje pięciominutowa dyskusja z komisją jurorów. Z tego względu wskazaną rzeczą jest przysłanie wraz z pracą scenariusza swego ewentualnego wystąpienia.
 19. Uczestnicy finału mają szanse publicznego przedstawienia swoich prac w Centrum Nauki Kopernik.
  1. finaliści startujący w kategoriach „pokaz” i „praca naukowa” mogą przygotować plakat w formacie A0 przedstawiającym syntetycznie założenia i wyniki danej pracy. Prace naukowe prezentujące urządzenia mogą na tym zyskać, np. poprzez pokazanie zdjęć niewielkich albo niedostępnych detali aparatury, czy przejawów jej działania niemożliwych do prezentacji ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających.
  2. finaliści w kategorii „esej” będą mieć możliwość udziału w organizowanej dla publiczności kawiarence naukowej. Z tego względu są proszeni o przygotowanie 5 wybranych przez siebie cytatów swojej pracy, tezy, argumentów oraz wniosków ściśle podsumowujących niesiony przez nią przekaz. Materiały te należy przesłać do organizatora drogą mailową najpóźniej tydzień przed finałem konkursu.
 20. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. dla celów związanych z realizacją Konkursu, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.
 21. W czasie dwudniowego pobytu w Warszawie podczas seminarium finałowego za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
 22. Wszyscy Laureaci Konkursu (czyli osoby zajmujące I, II i III miejsca w dowolnej kategorii) otrzymają indeks na wydział fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku lub Uniwersytetu Warszawskiego (w przypadku tego ostatniego indeks otrzymują tylko te osoby, które zdają maturę w roku rozstrzygnięcia konkursu).

Praca naukowa

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „praca naukowa” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Przedmiotem konkursu jest praca naukowa z fizyki napisana w języku polskim. Praca może mieć charakter doświadczalny, teoretyczny, obliczeniowy lub konstrukcyjny. Praca musi być osiągnięciem oryginalnym, a nie opracowaniem jakiegoś znanego problemu.
  1. praca o charakterze doświadczalnym powinna zawierać opis zjawiska fizycznego, własne wyniki pomiarów i ich interpretację oraz wnioski. Ważna jest również ocena niepewności pomiarowych.
  2. praca o charakterze teoretycznym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, wyprowadzenia wzorów matematycznych oraz wnioski z nich wynikające.
  3. praca o charakterze obliczeniowym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, opis użytych algorytmów numerycznych, wyniki konkretnych obliczeń oraz ich interpretację i wnioski.
  4. praca o charakterze konstrukcyjnym powinna zawierać opis aparatury, fizyczną zasadę jej działania i istotę zastosowanych rozwiązań technicznych z wyraźnym wskazaniem, do badania jakich zjawisk fizycznych jest ona przeznaczona oraz jakie są jej zalety i ograniczenia. Jeśli prezentowana aparatura produkuje wyniki liczbowe, należy podać ich dokładność – jeśli nie, należy przedyskutować, jakie pomiary ulepsza lub wręcz umożliwia. W sytuacji, gdy zostaną wykorzystane gotowe podzespoły, uwydatnione powinny zostać własne pomysły i rozwiązania.
 3. Komisja konkursowa ocenia pracę biorąc pod uwagę:
  1. temat pracy,
  2. zastosowane metody badawcze,
  3. dojrzałość argumentacji,
  4. sposób prezentacji wyników.

Pokaz zjawiska fizycznego

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „pokaz zjawiska fizycznego” mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).
 2. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie wykładu obejmującego:
  1. pokaz doświadczenia fizycznego,
  2. wyjaśnienie obserwowanego zjawiska fizycznego.
 3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać:
  1. opis przygotowanego pokazu zawierający również wyjaśnienie zjawiska w głównym pliku pracy. NIE będą przyjmowane prace zawierające TYLKO nagranie filmowe pokazu,
  2. opis wymagań technicznych i organizacyjnych, które muszą być spełnione, aby pokaz mógł być przeprowadzony bezpiecznie w warunkach sali wykładowej oraz wtedy, gdy publiczność znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania pokazu. Zgłaszający powinni wymienić środki techniczne i organizacyjne, które należy podjąć dla uniknięcia zagrożeń związanych z otwartym ogniem, wysokim napięciem, materiałami żrącymi, szybko poruszającymi się przedmiotami, i innymi czynnikami, od których zależy bezpieczeństwo osób i mienia.
  3. scenariusz pokazu z rozkładem czasowym (całkowity czas prezentacji to 10 minut),
  4. ilustrację pokazu w postaci:
   1. zdjęć fotograficznych w postaci cyfrowej, lub
   2. filmu o maks. długości 10 minut z zarejestrowanym pokazem, lub
   3. prezentacji komputerowej, lub
   4. schematycznej animacji zjawiska.
 4. Komisja konkursowa ocenia pokaz biorąc pod uwagę:
  1. oryginalność pokazu i wkład pracy własnej,
  2. walory dydaktyczne,
  3. poprawność i dojrzałość sposobu wyjaśnienie pokazywanych zjawisk.
 5. Uczestnicy muszą osobiście zademonstrować pokaz wedle swojego scenariusza podczas seminarium finałowego.

Esej

 1. Uczestnikami konkursu w kategorii „esej” mogą być pojedynczy uczniowie.
 2. Przedmiotem konkursu jest napisany w języku polskim esej, który ukazuje związki fizyki z cywilizacją, w tym z innymi gałęziami nauki, filozofią, kulturą, sztuką lub historią.
 3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać nie więcej niż 9000 znaków (co odpowiada ok. 5 stronom A4). Praca może zawierać ilustracje.
 4. Komisja konkursowa, oceniając pracę (kierując się definicją eseju ze Słownika języka polskiego PWN: „krótka rozprawa ujmująca określony temat w sposób subiektywny, zespalająca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej”) będzie brać pod uwagę:
  1. wybór tematyki,
  2. oryginalność pracy,
  3. kulturę języka,
  4. dojrzałość tez stawianych w pracy,
  5. subiektywne i krytyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie,
  6. poprawność przedstawionych treści fizycznych,
  7. poziom wiedzy ogólnej.