Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin opisuje zasady organizacji konkursu Fizyczne Ścieżki.
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie Fizyczne Ścieżki jest jednoznaczne z deklaracją, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ten Regulamin akceptuje.
 3. W niniejszym Regulaminie pojęcie:

  1) „Konkurs” oznacza konkurs Fizyczne Ścieżki;

  2) „Witryna Konkursu” oznacza poświęconą Konkursowi witrynę internetową dostępną pod adresem http://www.fizycznesciezki.pl (równoważnie: fizycznesciezki.pl), zarówno stronę główną, jak i wszystkie podstrony strony głównej;

  3) „Organizatorzy” oznacza Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk;

  4) „Komitet Organizacyjny” oznacza osoby wyznaczone przez Organizatorów do przeprowadzenia Konkursu oraz koordynacji wszystkich prac związanych z organizacją Konkursu;

  5) „Adres e-mail Konkursu” oznacza adres skrzynki poczty elektronicznej Konkursu: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl;

  6) „Kategoria” oznacza jedną z kategorii Konkursu: Praca Naukowa, Pokaz Zjawiska Fizycznego oraz Esej;

  7) „Uczestnik” oznacza osobę zgłaszającą się do Konkursu, spełniającą wszystkie formalne kryteria udziału w Konkursie oraz będącą albo jedynym autorem przesyłanej Pracy, albo członkiem grupy autorów Pracy zgłaszających się do Konkursu wspólnie, w ramach jednego zgłoszenia;

  8) „Zespół” oznacza grupę Uczestników zgłaszających się do Konkursu jako autorzy tej samej pracy;

  9) „Praca” oznacza całość materiałów wysłanych przez Uczestnika lub zespół Uczestników pocztą elektroniczną na adres e-mail Konkursu przeznaczonych do oceny w ramach Konkursu;

  10) „Zgłoszenie do Konkursu” oznacza zbiór materiałów przesłanych pocztą elektroniczną na Adres e-mail Konkursu, których przesłanie jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i które opisano w rozdziale Zgłoszenia do Konkursu;

  11) „Opiekun Naukowy” oznacza osobę (np. nauczyciela), która sprawowała nad Pracą nadzór merytoryczny;

  12) „Deklaracja Uczestnika” oznacza dokument wygenerowany na podstawie wypełnionego formularza umieszczonego w witrynie Konkursu w zakładce Przebieg konkursu, który jest jednym z elementów wymaganych przy Zgłoszeniu do Konkursu;

  13) „Deklaracja Opiekuna Naukowego” oznacza dokument wygenerowany na podstawie wypełnionego formularza umieszczonego w witrynie Konkursu w zakładce Przebieg konkursu, który może być jednym z elementów zgłoszenia do Konkursu jeśli Praca posiada Opiekuna Naukowego;

  14) „Recenzent” oznacza osobę oceniającą i opiniującą Pracę. Recenzentów powołuje Komitet Organizacyjny;

  15) „Finał Konkursu” oznacza końcowy etap Konkursu opisany w rozdziale Przebieg Konkursu oraz w rozdziałach Finał Tradycyjny i Finał Zdalny;

  16) „Finalista” oznacza Uczestnika lub Zespół, który zakwalifikował się do Finału i potwierdził w nim udział;

  17) „Jury” oznacza grono powołane przez Komitet Organizacyjny do oceny wystąpień w Finale Konkursu;

  18) „Seminarium Finałowe” oznacza organizowane w ramach Finału spotkanie Jury z Uczestnikami, bezpośrednie (Finał Tradycyjny) lub za pośrednictwem Internetu (Finał Zdalny), opisane w rozdziale Przebieg Konkursu oraz w rozdziałach Finał Tradycyjny i Finał Zdalny.

 1. Konkurs Fizyczne Ścieżki to konkurs fizyczny przeznaczony dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym także szkół branżowych. Przy weryfikacji tego wymogu bierze się pod uwagę status posiadany przez Uczestnika w momencie nadesłania Pracy.
 2. Instytucjami organizującymi Konkurs są Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie czynności przewidziane w Regulaminie jako zadania Organizatorów, są realizowane w ich imieniu przez członków Komitetu Organizacyjnego.
 3. Informacje o terminach rozpoczęcia i rozstrzygnięcia Konkursu umieszczane są w Witrynie Konkursu. Inne ważne informacje dotyczące organizacji Konkursu przekazywane są Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczane w Witrynie Konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać w wersji elektronicznej na Adres e-mail Konkursu w terminie nieprzekraczającym ustalonej daty podanej w Witrynie Konkursu – decyduje data dostarczenia zgłoszenia na skrzynkę e-mail.
 2. Każde zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać elektroniczną wersję Pracy (wymagania opisane są w rozdziałach poświęconych szczegółowym warunkom stawianym pracom w poszczególnych Kategoriach) oraz skan lub czytelną fotografię wypełnionej komputerowo, a następnie wydrukowanej i podpisanej Deklaracji Uczestnika. Jeśli Praca zgłoszona jest przez Zespół, to każdy z członków Zespołu powinien samodzielnie wygenerować Deklarację Uczestnika i ją podpisać. Dokument Deklaracja Uczestnika należy wygenerować za pomocą formularza internetowego dostępnego w Witrynie Konkursu.
 3. Jeśli Praca ma Opiekuna Naukowego, zgłoszenie do Konkursu powinno dodatkowo zawierać skan lub czytelną fotografię wypełnionej komputerowo, a następnie wydrukowanej i podpisanej Deklaracji Opiekuna Naukowego. Dokument Deklaracja Opiekuna Naukowego należy wygenerować za pomocą formularza internetowego dostępnego w Witrynie Konkursu. Brak Deklaracji Opiekuna Naukowego jest równoznaczny ze zgłoszeniem do Konkursu Pracy bez Opiekuna Naukowego.
 4. Główny plik Pracy musi być w formacie PDF o maksymalnej wielkości 20 MB. Powinien on zawierać treść Pracy, zdjęcia lub rysunki i schematy niezbędne do zrozumienia zagadnienia oraz bibliografię. Wskazane jest przysłanie wraz z Pracą scenariusza swojego ewentualnego wystąpienia finałowego.
 5. W głównym pliku Pracy powinien znaleźć się jako identyfikator tytuł Pracy. Dane osobowe Uczestnika powinny być zawarte tylko w Deklaracjach Uczestnika. Podawania danych osobowych (jak nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły czy miejsca zamieszkania) w Pracy należy unikać, chyba że jest to znaczącym elementem Pracy. Naruszenie powyższego warunku może skutkować obniżeniem oceny Pracy.
 6. Wszystkie inne przesyłane w Zgłoszeniu do Konkursu pliki tekstowe powinny mieć format PDF, zdjęcia i rysunki – JPG, GIF lub PNG, a pliki filmowe – MP4. W przypadku trudności z odczytaniem plików Organizatorzy mogą zażądać przesłania plików w poprawnym formacie.
 7. Źródła wszystkich informacji wykorzystanych w Pracy powinny być wymienione w bibliografii, dotyczy to również ilustracji, wykresów i gotowych wzorów. Cytaty należy wyraźnie zaznaczyć w tekście (np. kursywą lub cudzysłowem), a ich źródła wymienić w bibliografii. Wskazane jest unikanie zarówno podawania zbyt długich, jak i zbyt ogólnikowych odnośników do konkretnych miejsc w Internecie.
 8. Prace zawierające cytaty lub zapożyczenia bez podanego źródła, jak również w znaczącym stopniu wykorzystujące istniejące wcześniej materiały, stanowiska doświadczalne itp., mogą zostać potraktowane jako plagiat lub pracę niewystarczająco samodzielną. Prace takie mogą zostać odrzucone lub ich ocena obniżona na każdym etapie Konkursu.
 9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zażądania usunięcia usterek formalnych Pracy, takich jak brak Deklaracji Uczestnika, nieczytelny format pliku lub innych uniemożliwiających merytoryczną ocenę Pracy. Nieusunięcie takich usterek w określonym przez Organizatorów terminie będzie skutkować odrzuceniem Pracy.
 10. Konkurs odbywa się w trzech Kategoriach:
  1) Praca Naukowa,
  2) Pokaz Zjawiska Fizycznego,
  3) Esej.
  Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wskazania Kategorii, w jakiej zgłasza swoją Pracę. W przypadku Zespołów wymóg ten dotyczy każdego z członków Zespołu. Wszyscy członkowie jednego Zespołu muszą zadeklarować tę samą Kategorię. Miejsce na podanie informacji o Kategorii, w jakiej zgłaszana jest praca, znajduje się w Deklaracji Uczestnika.
 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Kategorii Pracy jeśli uznają, że mogłoby to być korzystniejsze dla Uczestnika/Zespołu. Zmiana Kategorii Pracy odbywa się zawsze po konsultacji z Uczestnikiem/Zespołem zgłaszającym pracę i zaakceptowaniu tej zmiany przez tego Uczestnika/ ten Zespół. Zmiana Kategorii Pracy wymusza na Uczestnikach/Zespołach spełnienia wymogów Pracy stawianej w nowej Kategorii w terminie ustalonym przez Organizatorów.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik udziela Narodowemu Centrum Badań Jądrowych oraz Instytutowi Fizyki Polskiej Akademii Nauk niewyłącznych, nieograniczonych terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie Pracy na następujących polach eksploatacji:

  1) wprowadzanie Pracy do pamięci komputera, umieszczanie na serwerach licencjobiorców;

  2) utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy w całości lub we fragmentach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fragmentu lub całości Pracy.

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na 4 etapy:
  1) kwalifikacja formalna,
  2) kwalifikacja merytoryczna,
  3) recenzja naukowa,
  4) Finał.
  Organizatorzy dokonują kwalifikacji formalnej Pracy. Kwalifikację merytoryczną i recenzję naukową przeprowadzają Recenzenci, natomiast oceny wystąpienia finałowego dokonuje Jury.
 1. Każda praca, która pomyślnie przejdzie kwalifikacje formalną i merytoryczną, oceniana jest przez przynajmniej dwóch Recenzentów. Po dokonaniu oceny Pracy grono recenzentów sporządza recenzję naukową Pracy, a następnie podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu autorów Pracy do Finału.
 2. Do udziału w Finale zapraszani są jedynie autorzy prac zakwalifikowanych do Finału decyzją grona Recenzentów. Wyniki publikowane są w witrynie Konkursu nie później niż miesiąc przed planowanym Finałem Konkursu. Uczestnicy/Zespoły, których prace zostały zakwalifikowane do Finału, otrzymują zaproszenie na Finał Konkursu wysyłane pocztą elektroniczną.
 3. W celu rozstrzygnięcia Konkursu organizowane jest Seminarium Finałowe, czyli spotkanie Jury z Uczestnikami. Standardowo Seminarium Finałowe odbywa się przy bezpośrednim kontakcie Jury z Uczestnikami, we wskazanej przez Organizatorów lokalizacji. Jeśli jednak bezpośredni kontakt jest niemożliwy lub niewskazany (np. z powodów prawnych lub rekomendacji państwowych), Seminarium Finałowe przeprowadzane jest za pośrednictwem Internetu. W związku z powyższym rozdział Regulaminu dotyczący przebiegu Finału podzielono na części zatytułowane: Finał Tradycyjny i Finał Zdalny. Cześć Finał Tradycyjny obowiązuje Uczestników biorących udział w Finale, którego Seminarium Finałowe organizowane jest przy bezpośrednim kontakcie z Jury, a część Finał Zdalny – Uczestników biorących udział w Finale, którego Seminarium Finałowe prowadzone jest za pośrednictwem Internetu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu prowadzenia Seminarium Finałowego nawet podczas trwania danej edycji Konkursu.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu:

  1) Uczestnikom, których Prace nie zakwalifikowały się do Finału, może zostać przyznane wyróżnienie poza Finałem;

  2) Jury może przyznać Uczestnikom/Zespołom biorącym udział w Finale I, II i III miejsce lub wyróżnienie połączone z udziałem w Finale;

  3) Organizatorzy zastrzegają dla Jury prawo nieprzyznawania danego miejsca, jak również przyznania miejsc równorzędnych;

  4) Laureatami Konkursu są zdobywcy miejsc I-III.

 1. Nagrody i inne korzyści:

  1) Uczestnicy, którym przyznano I, II i III miejsce, wyróżnienie połączone z udziałem w Finale oraz wyróżnienie poza Finałem, otrzymują dyplomy.

  2) Rozstrzygnięciu Konkursu może towarzyszyć przyznanie nagród rzeczowych bądź pieniężnych.

  3) Jury może przyznać również nagrody nazywane nagrodami specjalnymi. Decyzja o ich przyznaniu podejmowana jest w trakcie obrad Jury na wniosek Fundatora bądź osoby reprezentującej Fundatora danej nagrody specjalnej. Fundator może wprowadzić dodatkowe wymagania, których spełnienia wymaga przyznanie nagrody specjalnej. Przewodniczący Jury powiadamia o przyznaniu nagród specjalnych w trakcie ogłoszenia wyników Konkursu.

  4) Tytuł Laureata konkursu Fizyczne Ścieżki jest honorowany przez wybrane wydziały Uczelni Partnerskich. Wydziały i Uczelnie Partnerskie, jak również formy uznawania osiągnięć Laureata podane są w Witrynie Konkursu. Laureaci zobowiązani są do sprawdzenia zasad rekrutacji na wybranej uczelni i ich spełnienia.

Finał Tradycyjny

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu z Finałem Tradycyjnym następuje pod koniec Seminarium Finałowego organizowanego w podanej przez Organizatorów lokalizacji, podczas którego odbywa się Prezentacja Finałowa w której Finaliści prezentują Jury i publiczności swoje prace oraz odpowiadają na pytania związane z ich tematyką.
  W przypadku zgłoszeń zespołowych do wystąpienia na Seminarium Finałowym powinni przystąpić wszyscy członkowie Zespołu. Niespełnienie tego wymogu może stanowić podstawę do obniżenia ostatecznej oceny Pracy zespołu bądź do wykluczenia Pracy z Konkursu.
 1. Finaliści powinni zgłosić wymagania techniczne niezbędne do wystąpienia finałowego w Karcie Konkursowej. Wypełnioną Kartę Konkursową należy wysłać do Organizatorów nie później niż w 7 dni od otrzymania zawiadomienia o udziale w Finale. Niezgłoszenie wymagań technicznych jest równoważne brakowi takich wymagań.
 2. Finaliści, którzy podczas Seminarium Finałowego chcieliby korzystać z prezentacji multimedialnej, zobowiązani są przesłać do Organizatorów plik z prezentacją, w formacie PDF, PPTX lub PPT, nie później niż 7 dni przed planowaną datą Finału.
 3. Podczas Finału Uczestnik/Zespół musi zaprezentować swoją Pracę w czasie 10 minut (Pokaz Zjawiska Fizycznego) lub 15 minut (Praca Naukowa). Czas przeznaczony na odczytanie eseju będzie dostosowany do długości Eseju, lecz nie dłuższy niż 15 minut.
 4. Po zaprezentowaniu Pracy następuje dyskusja, podczas której Uczestnik/Zespół odpowiada na pytania związane z tematyką poruszaną w zgłoszonej Pracy.
 5. Podczas Finału Jurorzy oceniają wystąpienia Finalistów oraz odpowiedzi na zadane pytania.
 6. Ostateczna decyzja dotycząca wyników Finału odbywa się drogą głosowania wszystkich obecnych podczas Finału Jurorów. Głosowanie przeprowadzane jest podczas narady Jurorów przez Przewodniczącego Jury, a jego wyniki (liczba głosów za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu) każdorazowo są odnotowywane w protokole z obrad Jury. Decyzje o przyznaniu nagród są podejmowane większością głosów.
 7. Decyzja Jury, tj. wynik Finału, jest nieodwołalna.
 8. Podczas pobytu w Warszawie i Otwocku, w celu uczestniczenia w Seminarium Finałowym, za zdrowie i bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników odpowiadają ich Opiekunowie.

Finał Zdalny

 1. Finał prowadzony za pośrednictwem Internetu odbywa się w dwóch zasadniczych częściach, w terminach wyznaczonych przez Organizatorów.

Etap przed Seminarium Finałowym

 1. Uczestnik lub Zespół, który zakwalifikował się do Finału prowadzonego za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest stworzyć nagranie wideo prezentacji swojej Pracy, a nagranie wysłać na adrese-mail Konkursu w terminie wyznaczonym przez Organizatorów. Nagranie nie może mieć cech montażu.
 2. Długość przesłanego nagrania nie może przekraczać 20 minut (dotyczy każdej Kategorii).
 3. W nagraniu prezentację Pracy powinien przeprowadzić Uczestnik/Zespół, który tę Pracę zgłosił. O ile nie narusza to prawa lub sugestii państwowych, Prace Zespołu powinni prezentować wszyscy jego członkowie.
 4. Obowiązujący format nagrania to MP4. W przypadku trudności z odtworzeniem nagrania Organizatorzy mogą zażądać przesłania poprawionych plików. Niespełnienie tego wymogu w wyznaczonym przez Organizatorów terminie może skutkować wykluczeniem z Konkursu.

Seminarium Finałowe

 1. W czasie Seminarium Finałowego Finału Zdalnego Jury prowadzi wideorozmowy z Finalistami, zadając im pytania związane z tematyką poruszaną w zgłoszonej pracy.
  W przypadku zgłoszeń zespołowych do finałowych rozmów z Jury powinni przystąpić wszyscy członkowie zespołu. Niespełnienie tego wymogu może stanowić podstawę do obniżenia ostatecznej oceny Pracy zespołu bądź do wykluczenia Pracy z Konkursu.
 1. Organizatorzy wymagają, aby przez cały czas trwania wideorozmów, opisanych w pkt. 39, sprzęt Uczestników służący do kontaktu audio-wizualnego z Jury pozostawał w trybie przekazywania dźwięku i obrazu. Niespełnienie tego wymogu może skutkować wykluczeniem z Konkursu.
 2. W miarę możliwości aparatura wykorzystywana w Pracach w kategoriach Praca Naukowa i Pokaz Zjawiska Fizycznego powinna być uruchomiona i obecna w pomieszczeniu, w którym odbywa się wideorozmowa. Członkowie Jury mają prawo prosić o zademonstrowanie działania tej aparatury.
 3. Jurorzy oceniają przesłane przez Uczestników Prezentacje Finałowe oraz odpowiedzi na zadane podczas wideorozmowy pytania.
 4. Ostateczna decyzja dotycząca wyników Finału odbywa się drogą głosowania wszystkich Jurorów, którzy zapoznali się z Prezentacjami Finałowymi, tj. nagranymi prezentacjami oraz odpowiedziami na pytania zadawane podczas wideorozmowy. Głosowanie przeprowadzone jest przez Przewodniczącego Jury podczas zdalnej narady Jurorów, a jego wyniki (ilość głosów za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu) każdorazowo są odnotowywane w protokole z obrad Jury. Decyzje o przyznaniu nagród są podejmowane większością głosów.
 5. Decyzja Jury, tj. wynik Finału, jest nieodwołalna.

Szczegółowe warunki stawiane Pracom w kategorii Praca Naukowa

 1. Do Konkursu w Kategorii Praca Naukowa mogą zgłosić się pojedyncze osoby albo zespoły złożone z dwóch lub trzech osób.
 2. Kwalifikacja do Finału Konkursu przeprowadzana jest na podstawie oceny przesłanej Pracy Naukowej z fizyki napisanej w języku polskim w formacie określonym w pkt. 10 Regulaminu. Praca może mieć charakter doświadczalny lub teoretyczny. Praca musi być rezultatem badań własnych, a nie opracowaniem znanego problemu.
 3. Praca o charakterze doświadczalnym powinna zawierać opis zjawiska fizycznego, opis układu eksperymentalnego wraz z opisem warunków w jakich uzyskano wyniki, opis użytych próbek/obiektów doświadczenia oraz zamieszczone własne wyniki pomiarów z oceną niepewności pomiarowych, ich interpretację oraz wnioski.
  Praca o charakterze teoretycznym powinna zawierać opis modelu zjawiska fizycznego, wyprowadzenia wzorów matematycznych lub opis użytych algorytmów numerycznych, wyniki obliczeń/symulacji wraz z prezentacją w formie graficznej (wykresy, mapy wyników) oraz wnioski z nich wynikające.
 1. Recenzenci oceniają Pracę biorąc pod uwagę:
  1) temat Pracy i jej oryginalność,
  2) zastosowane metody badawcze,
  3) samodzielność i dojrzałość argumentacji,
  4) sposób prezentacji wyników.
  Te same kryteria oceny stosowane są przez Jury podczas Seminarium Finałowego.
 1. Na podstawie dokonanej oceny zespół Recenzentów kwalifikuje prace do przedstawienia ich w Seminarium Finałowym Konkursu.
 2. Podczas Seminarium Finałowego prezentacja w kategorii Praca Naukowa polega na wygłoszeniu referatu omawiającego przesłaną na Konkurs Pracę. W przypadku prac doświadczalnych podczas Seminarium Finałowego może być koniecznym zaprezentowanie układu pomiarowego, o tym fakcie Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Szczegółowe warunki stawiane Pracom w kategorii Pokaz Zjawiska Fizycznego

 1. Do Konkursu w Kategorii Pokaz Zjawiska Fizycznego mogą zgłosić się pojedyncze osoby albo zespoły złożone z dwóch lub trzech osób.
 2. Przedmiot Konkursu stanowi:
  1) wykonanie pokazu zjawiska fizycznego oraz podanie wyjaśnienia pokazanego zjawiska, lub
  2) przedstawienie przyrządu lub zestawu przyrządów skonstruowanych własnoręcznie, które umożliwiają zademonstrowanie lub pomiar/badanie/obserwację jakiegoś zjawiska fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem.
 1. Zgłoszona do Konkursu Praca opisująca pokaz zjawiska fizycznego musi zawierać:
  1) opis pokazu oraz wyjaśnienie przedstawianego zjawiska zawarte w przesłanym głównym pliku Pracy w formacie określonym w pkt. 10 Regulaminu. NIE będą przyjmowane prace zawierające TYLKO nagranie filmowe pokazu,
  2) opis wymagań technicznych i organizacyjnych, które muszą być spełnione, aby pokaz mógł być przeprowadzony bezpiecznie w warunkach sali wykładowej oraz wtedy, gdy publiczność znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wykonywania pokazu. Zgłaszający powinni wymienić środki techniczne i organizacyjne, które należy podjąć dla uniknięcia zagrożeń związanych z otwartym ogniem, wysokim napięciem, materiałami żrącymi, szybko poruszającymi się przedmiotami, i innymi czynnikami, od których zależy bezpieczeństwo osób i mienia;
  3) ilustrację pokazu w postaci:
      a) fotografii w formie cyfrowej, lub
      b) filmu o maks. długości 10 minut z zarejestrowanym pokazem, lub
      c) prezentacji komputerowej, lub
      d) schematycznej animacji zjawiska.
 1. Praca o charakterze konstrukcyjnym powinna zawierać opis zbudowanego przyrządu, zasadę jego działania i istotę zastosowanych rozwiązań technicznych z wyraźnym wskazaniem do badania jakich zjawisk jest ona przeznaczona oraz jakie są jej zalety i ograniczenia. Jeśli efektem działania prezentowanego przyrządu są wyniki liczbowe, należy podać ich dokładność – jeśli nie, należy przedyskutować, jakie pomiary ulepsza lub umożliwia. W sytuacji, gdy zostaną wykorzystane gotowe podzespoły, uwydatnione powinny zostać własne pomysły i rozwiązania.
 2. Recenzenci oceniają pokaz lub przedstawioną konstrukcję biorąc pod uwagę:
  1) oryginalność i wkład pracy własnej,
  2) walory dydaktyczne,
  3) poprawność i dojrzałość sposobu wyjaśnienia pokazywanych zjawisk.
  W przypadku pracy konstrukcyjnej również oczekiwane jest wyjaśnienie charakteru fizycznego badanych bądź demonstrowanych zjawisk.
  Te same kryteria oceny stosowane są przez Jury podczas Seminarium Finałowego.
 1. Na podstawie dokonanej oceny zespół Recenzentów kwalifikuje prace do przedstawienia na Seminarium Finałowym Konkursu.
 2. Podczas Seminarium Finałowego prezentacja w Kategorii Pokaz Zjawiska Fizycznego polega na:
  1) wykonaniu pokazu zjawiska fizycznego, omawianego wcześniej w przesłanym zgłoszeniu, wraz z jego wyjaśnieniem, lub
  2) przedstawieniu przyrządu lub ich zestawu skonstruowanego własnoręcznie, omawianego wcześniej w przesłanym zgłoszeniu, wraz z jego wyjaśnieniem.

Szczegółowe warunki stawiane Pracom w kategorii Esej

 1. Do Konkursu w Kategorii Esej mogą zgłosić się tylko pojedyncze osoby.
 2. Przedmiotem Konkursu w kategorii Esej jest napisany w języku polskim esej, który ukazuje związki fizyki z cywilizacją, w tym z innymi gałęziami nauki, filozofią, kulturą, sztuką lub historią.
 3. Praca zgłoszona do Konkursu w kategorii Esej powinna zawierać nie więcej niż 2000 słów. Praca może zawierać ilustracje. Praca powinna być przesłana w formacie określonym w pkt. 10 Regulaminu.
 4. Recenzenci oceniając Pracę biorą pod uwagę:
  1) wybór tematyki,
  2) oryginalność Pracy,
  3) kulturę języka,
  4) dojrzałość tez stawianych w Pracy,
  5) subiektywne i krytyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie,
  6) poprawność przedstawionych treści fizycznych,
  7) poziom wiedzy ogólnej i zrozumienia zagadnień fizycznych poruszanych w Pracy.
  Te same kryteria oceny stosowane są przez Jury podczas Seminarium Finałowego.
 1. Na podstawie dokonanej oceny zespół Recenzentów kwalifikuje prace do przedstawienia ich na Seminarium Finałowym Konkursu.
 2. Podczas Seminarium Finałowego prezentacja w kategorii Esej polega na osobistym odczytaniu eseju przesłanego jako zgłoszona Praca.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail Konkursu.
 2. Interpretacji Regulaminu dokonują Organizatorzy.